Historia Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu powstał z połączenia dwóch placówek: Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Podzamcze oraz Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Łukasińskiego 3. Od momentu połączenia dwóch placówek Zespół Szkół posiadał dwie siedziby, w których odbywały się zajęcia lekcyjne. W chwili obecnej zajęcia odbywają się w siedzibie przy ulicy Łukasińskiego 3.

Historia poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu ZSZ ul. Podzamcze

1.03.1946 r. - władze miejskie Reszla powierzają zorganizowanie pierwszej szkoły zawodowej w tym mieście przybyłemu tu nauczycielowi Stanisławowi Wilczykowi. Szkoła nosi nazwę „Państwowe Gimnazjum Mechaniczno-Stolarskie”.

1.04.1946 r.- Kurator Z. Szulczyński z Kuratorium Okręgu Szkolnego Mazurskiego zatwierdza nową szkołę zawodową w Reszlu pod nazwą „Państwowe Gimnazjum Mechaniczno-Stolarskie” i powierza obowiązki dyrektora Stanisławowi Wilczykowi.

Gimnazjum otrzymuje lokale przy ulicy Podzamcze 1 w Reszlu.

W tych samych budynkach przygotowuje się także internat dla przybyłej młodzieży.

Nowy rok szkolny 1946/1947 rozpoczęto 3.09.1946 roku. Do szkoły przybyło wtedy sześciu uczniów z Reszla i okolicy. W ciągu kolejnych miesięcy przybywają następni uczniowie - jest ich już razem 48. Utworzono wówczas dwie klasy pierwsze. Posiedzenie Rady Pedagogicznej i zabranie ogólne pracowników odbyło się 19.11.1946 r.

Obecni byli:

 • Stanisław Wilczek – dyrektor szkoły
 • Mieczysław Przewodowski – nauczyciel
 • Janusz Gogolewski – nauczyciel
 • Kazimierz Łuczyński – instruktor
 • Halina Górecka – sekretarka
 • Władysław Fortuna – woźny
 • Henryk Gęsicki – woźny.

Omawiano ogólne problemy szkoły, takie jak: klasyfikacja, nierówny poziom uczniów, braki administracyjne szkoły i internatu.

W styczniu 1947 r. szkoła otrzymuje dotację 20 000 zł z Inspektoratu Szkolnego z Biskupca na dożywianie uczniów. Dożywianie odbywa się w Państwowym Domu Dziecka w Reszlu. Niektórym uczniom przyznano także stypendium i zapomogi. Pod koniec roku szkolnego 1946/1947 odmalowano aulę. W kwietniu umeblowano i urządzono świetlicę. Na terenie szkoły istniały następujące organizacje: ZWM, ZHP, PCK.

Rok szkolny kończy się pomyślnie. Budynki szkolne są w miarę możliwości uporządkowane. Warsztaty szkolne posiadają już przeprowadzoną instalację elektryczną, 8 maszyn do obróbki mechanicznej, 5 motorów elektrycznych i sporą ilość innych narzędzi.

W 1947r. zostaje zorganizowana przy Państwowym Gimnazjum Stolarskim „Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa”. Szkoła ta rozpoczyna pracę 14.03.1947 r. w budynkach Państwowego Gimnazjum Stolarskiego przy ulicy Podzamcze 1. Na rok szkolny 1947/1948 przybywają nowi nauczyciele:

 • Stanisław Borzuchowski – nauczyciel
 • Dominik Jabłonowski – instruktor.

W szkole uczą się 3 klasy Gimnazjum Stolarskiego i 2 klasy Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej. W Państwowym Gimnazjum Stolarskim w roku szkolnym 1947/1948 uczono następujących przedmiotów: język polski, matematyka, NoP, historia, geografia, fizyka, język rosyjski, przyroda, rysunek, śpiew, ćwiczenia cielesne, zajęcia społeczno-wychowawcze, rysunek zawodowy, technologia z chemią, zajęcia warsztatowe.

W roku szkolnym 1948/1949 zmieniona zostaje nazwa szkoły na „Państwowe Liceum Przemysłu Drzewnego”. Szkoła otrzymała własny internat. Założony został Zespół Orkiestry Dętej. Z biegiem lat szkoła posiadała coraz lepszą sytuację materialną. Biblioteka szkolna jest już dość dobrze zaopatrzona w lektury, uzupełniono dalsze maszyny i stoiska warsztatowe.

W roku szkolnym 1950/1951 połączone zostały Państwowe Liceum Przemysłu Drzewnego, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa.

Obowiązki dyrektora szkoły pełni Lucjan Dzierzgowski.

W roku szkolnym 1951/1952 dyrektorem szkoły zostaje Jan Przewodowski. Wprowadzony został w życie „Statut Szkół Zawodowych”.

W roku 1954/1955 do Reszla zostaje przeniesiona ZSD z Pasłęka. Z ZSD w Pasłęku do Reszla przybyli także nowi nauczyciele:

 • Jakub Prokuski – dyrektor ZSD w Pasłęku, który w ZSD w Reszlu obejmuje stanowisko dyrektora szkoły
 • Józef Sarbiewski
 • Tadeusz Lewandowski
 • Zenon Mateuszczyk

W roku szkolnym 1955/1956 Zasadnicza Szkoła Drzewna w Reszlu ma zostać zlikwidowana. Władze miejskie wraz z dyrekcją zwróciły się do odpowiednich organów o cofnięcie tej decyzji. Cały rok szkolny upłynął w niepewności. W roku 1956/1957 podjęta zostaje decyzja o utrzymaniu szkoły, która jest niezbędna.

Rok szkolny 1958/1959

Szkoła staje się coraz bardziej rozwinięta. Naukę pobiera 145 uczniów. Dyrektorem Szkoły zostaje Stanisław Borzechowski.

W roku szkolnym 1962/1963 powstaje ZSZ dla Młodocianych Pracujących.

W roku szkolnym 1969/1970 po raz pierwszy zostaje zorganizowana klasa wielozawodowa.

1.09.1976 r. zmienia się obsada dyrektora szkoły. Stanisław Borzechowski pracujący w ZSZ w Reszlu – od początku jej istnienia – a przez ostatnie 20 lat na stanowisku dyrektora, przechodzi na emeryturę. Na stanowisko dyrektora szkoły powołany zostaję Jan Gojło.

W roku szkolnym 1980/1981 dyrektorem szkoły zostaje Jerzy Bajorek.

ZSRiO ul. Łukasińskiego w Reszlu

Potrzeby szybkiego zagospodarowania ziem odzyskanych wymagały dostarczenia rolnictwu kwalifikowanych kadr. Przystąpiono więc do zakładania szkół rolniczych.

W Reszlu, z majątku poniemieckiego Wysoki Dwór, leżącego na terenie gminy i miasta Reszel, liczącego obszar 200 ha, wydzielono 86,7 ha użytków rolnych dla zaprojektowania tu szkoły rolniczej praktyków specjalistów. Szkoła przejęła w posiadanie budynki należące do majątku Wysoki Dwór: cztery domy mieszkalne, dwie stodoły, oborę, stajnię, chlewnie ze spiżem, jeden kurnik, szopę. Na siedzibę dla szkoły przeznaczono budynki poniemieckie przy ulicy Łukasińskiego, wybudowane w latach dwudziestych XX wieku na cele oświatowe. Znajdowało się tu Gimnazjum Żeńskie, a w czasie wojny szpital. Pomoce naukowe w pierwszym roku ograniczały się do najniezbędniejszych. Nie pochodziły z zakupu, lecz zostały przekazane z innych szkół rolniczych. W roku szkolnym 1956/1957 stan liczebny szkoły zwiększył się o jedną klasę. Funkcje dyrektora objął Aleksander Tymofiejczyk.

W grudniu 1958 roku kierownictwo szkoły obejmuje Aleksander Jankowski. Dyrektor zdobywa fundusze na remont internatu i szkoły, poprawiają się warunki bytowe uczniów. Celem umocnienia i rozszerzenia autorytetu szkoły w środowisku rozwija się pracę świetlicową. W roku szkolnym 1959/1960 przygotowuje się pierwszych trzydziestu trzech abiturientów do egzaminu dojrzałości. Ogromna radość- finał egzaminu pomyślny.

Rok szkolny 1972/1973 zaczął się szczególnie uroczyście. Obok uczącej się w poprzednich latach młodzieży stoją trzy grupy pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w trzyletnim technikum rolniczym, trzyletnim technikum ogrodniczym i zasadniczej szkole ogrodniczej.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1977/1978 poprzedza zmiana nazwy szkoły. Tworzy się z dniem 1.09.1977 roku zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Reszlu.

W skład zbiorczego zakładu wchodzą:

 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Reszlu
 • Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Reszlu
 • Zasadnicza Szkoła Hodowlana w Bęsi
 • Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Reszlu
 • Technikum Rolnicze 5-letnie i 3-letnie z wydziałem dla pracujących i wydziałem zaocznym w Reszlu
 • Technikum Ogrodnicze w Reszlu.

Podczas nowego roku szkolnego 1982/1983 nowo powołany zostaje dyrektor Jerzy Paukszto. Przeniesiono, unowocześniono i urządzono bibliotekę szkolną w byłym lokalu mieszkalnym dyrektora Aleksandra Jankowskiego.

W latach 1986 – 1990 istotnym wydarzeniem jest uruchomienie pierwszej w województwie pracowni komputerowej. Na początku jest to siedem stanowisk wyposażonych w komputer, monitor, emulator i dwie stacje dysków i dyskietki. Kolejną nowością techniczna było stworzenie szkolnego studia filmowego i zakup kamery video oraz dwóch magnetowidów

.

Niewątpliwym sukcesem jest oddanie do użytku hali sportowej o wymiarach 30 x 18 m. z balkonem, widownią, natryskami, toaletami, magazynkiem oraz pokojem dla nauczycieli.

Mimo trudności materiałowych, trwają remonty i modernizacja bazy dydaktycznej szkoły. Odnotować należy wymianę stolarki w internacie, modernizację centralnego ogrzewania w szkole i internacie, rozpoczęcie budowy zespołu szklarniowego w Ramtach, urządzenie placu do nauki jazdy i budowę muzeum rolnictwa.

W 1991 r. powstaje nowy profil kształcenia, tj. Pięcioletnie Technikum Ogrodnicze. Na stanowisko nowego, czwartego z kolei dyrektora, uchwałą rady pedagogicznej i Wydziału Rolnictwa UW w Olsztynie powołany został Zdzisław Szypulski.

W grudniu 1998 r. konkurs na stanowisko dyrektora zespołu wygrywa dotychczasowy nauczyciel, specjalista ogrodnictwa i kierownik praktycznej nauki zawodu, Ryszard Kawczyński.

Trwają intensywne rozmowy i przygotowania do powołania nowego profilu nauczania, tj. Liceum Ogólnokształcącego. Tę decyzję wymusiło samo życie – brak kandydatów do technikum rolniczego spowodował, że zamknął się ten pion nauczania. Zamierzenia konkretyzują się w czerwcu 1999 r., gdy uchwałą Nr XIII/41/99 Rady Powiatu powołane zostaje do życia Liceum Ogólnokształcące. Szkoła rozszerza swoja nazwę, która teraz brzmi: Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Reszlu.

Połączenie obydwu szkół

25 lutego 2004 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie, na której połączono Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących. Uchwała Rady Powiatu w Kętrzynie, szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych z dniem 1 września 2004 r. zostaną włączone do Zespołu Szkół Rolniczych i ogólnokształcących im. Macieja Rataja w Reszlu.

W skład ZSRiO wchodzą:

 • Technikum Ogrodnicze
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Liceum Profilowane
 • Liceum Agrobiznesu
 • Liceum Ekonomiczne

W skład ZSZ wchodzą:

 • 5-letnie Technikum Drzewne
 • 3-letnie Technikum drzewne po szkole zasadniczej
 • 4-letnie Technikum kształtujące w zawodzie technik technologii drewna
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa)

W ZSRiO jest 560 uczniów, a w ZSZ 315. Zajęcia odbywają się zarówno w obiekcie przy ul. Podzamcze, jak i przy ul. Łukasińskiego. Te dwie szkoły w pewien sposób są już połączone ze sobą od dawna, np. od roku 2000 mają wspólny internat, nauczyciele ZSRiO prowadzą zajęcia z ZSZ i odwrotnie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2004/2005

Inauguracja roku szkolnego w reszelskim Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących była niezwykła z kilku powodów. Decyzją Rady Powiatu placówka została połączona z Zespołem Szkół Zawodowych w Reszlu. Po drugie – filie Szkół Rolniczych w Mrągowie są od 1 września w gestii powiatu mrągowskiego. I po trzecie: inauguracja odbyła się po raz 50.

Rok szkolny 2005/2006 to pierwszy rok istnienia Zespołu Szkół im. Macieja Rataja. Z nowym rokiem szkolnym pojawiają się zmiany: inaugurowano nowy profil – Technikum Architektury Krajobrazu oraz liceum ogólnokształcące – klasa sportowa.

1 października odbyła się uroczystość z okazji pięćdziesięciolecia istnienia szkoły. W zespole Szkół im. Macieja Rataja funkcjonują następujące szkoły:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Liceum Profilowane
 • Technikum Technologii Drewna
 • Technikum Ekonomiczne
 • Technikum Architektury Krajobrazu
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Szkoła Policealna.

Zespół Szkół jest trzecią pod względem wielkości w powiecie placówką oświatową.

Historyczny rys szkoły ( 50-lecie szkoły )

Przed pięćdziesięciu laty – 1 października 1955 roku swą działalność rozpoczęło Technikum Rolnicze w Reszlu. Ówczesny dyrektor szkoły Tadeusz Chmielewski wspólnie z siedmioosobową kadrą nauczycielską zajął się edukacją 98 uczniów. Od tego momentu osoby związane z placówką i różnego rodzaju wydarzenia, przez pół wieku tworzyły historię szkoły przy ul. Łukasińskiego. Odnosząc się do tych wydarzeń przedstawiamy najistotniejsze daty w historii rozwoju placówki:

 • 1958 r.- stanowisko dyrektora szkoły obejmuje inż. Aleksander Jankowski
 • 1960 r.- pierwsza matura
 • 1964 r.- oddanie do użytku nowego internatu
 • 1964 r.- pierwszy Zjazd Absolwentów
 • 1966 r.- wyróżnienie szkoły nadanym przez OKFJN Medalem Tysiąclecia
 • 1972 r.- zmiana profilu szkoły, powstają:
  • 3 letnie Technikum Rolnicze
  • 3 letnie Technikum Ogrodnicze
  • Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza
 • 1977 r.- decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie następuje zmiana nazwy na Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Reszlu
 • 1980 r.- szkoła otrzymuje miano „Szkoły Grunwaldu”
 • 1982 r.- stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Jerzy Paukszto
 • 1986 r.- powstanie pierwszej w województwie pracowni komputerowej
 • 1987 r.- oddanie do użytku sali sportowej z kompleksem boisk i kortów
 • 1990 r.- nadanie szkole imienia Macieja Rataja i powstanie gazetki szkolnej „Rolek”
 • 1991 r.- na stanowisko dyrektora szkoły powołany zostaje Zdzisław Szypulski
 • 1994 r.- powstanie 4-letniego Liceum Ekonomicznego o specjalnościach : marketing i zarządzanie w agrobiznesie oraz rachunkowość i rynek rolny
 • 1996 r.- powstanie Policealnego Studium Agrobiznesu
 • 1997 r.- Liceum Agrobiznesu; powstanie uczniowskiego zespołu folklorystycznego

„Pompadryty”

 • 1998 r.- stanowisko dyrektora obejmuje Ryszard Kawczyński
 • 1999 r.- powstanie Liceum Ogólnokształcącego i zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Reszlu
 • 2004 r.- w strukturę ZSRiO włączone zostają szkoły wchodzące w skład ZSR w Reszlu
 • 2005 r.- 50-lecie szkoły i zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

Dyrektorzy ZSRiO ul. Łukasińskiego

 • Tadeusz Chmielewski 1955 – 1958
 • Aleksander Jankowski 1958 – 1982
 • Jerzy Paukszto 1982 – 1991
 • Zdzisław Szypulski 1991 – 1998
 • Ryszard Kawczyński 1998 – 2005

ZSZ ul. Podzamcze

 • Stanisław Wilczek 1946 - 1950
 • Lucjan Dzierzgowski 1950 - 1952
 • Jan Przewodowski 1952 - 1953
 • Jakub Prokuski 1953 - 1957
 • Stanisław Borzuchowski 1957 - 1976
 • Jan Gojło 1976 – 1980
 • Jerzy Bajorek 1980 – 2001
 • Barbara Jalowska 2001-2004

Zespół Szkół im. Macieja Rataja

 • Ryszard Kawczyński 2005 – 2008
 • Krzysztof Jelisiejew 2008 - 2013
 • Zdzisław Szypulski 2013 - 2015
 • Andrzej Lewandowski 2015 - 2018
 • Dannuta Machnio (p.o dyrektora) 11.2018 - 06.2019
 • Waldemar Mieszkowski od 06.2019 do 19.01.2023
 • Julita Woźniakowska (p. o Dyrektora) od 19.01.2023 do 31.08.2023
 • Julita Woźniakowska od 01.09.2023 obecnie
opublikowano: 2020-01-13, © Zespół Szkół im. M. Rataja
odsłon:34,   dział: Różne
 
 

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu